Zapojené pracoviská a výskumný tím

Organizácie

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra psychológie FIF UK poskytuje akreditované jednoodborové vzdelávanie bakalárskeho a magisterského stupňa v odbore psychológia. Štúdium je realizované internou formou. Na doktorandskom stupni sú akreditovanými odbormi klinická a sociálna psychológia a štúdium možné internou aj externou formou. Postgraduálne štúdium zahŕňa dva samostatne odbory: Špecializačné vzdelávanie v klinickej / školskej psychológii. Okrem pedagogickej činnosti sú hlavnými oblasťami veda a výskum, vrátane publikačnej a popularizačnej činnosti.

Centrum MEMORY n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá od roku 2002 poskytuje všeobecne prospešné služby ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Z hľadiska komplexnosti týchto služieb je modelovým a jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Pre pacientov je k dispozícii ambulancia psychiatra, klinického psychológa, liečebného pedagóga a tím zložený z logopéda, sociálnych pracovníkov aj zdravotnej sestry. Od roku 2005 tvorí Centrum MEMORY n.o. súčasť Centra Excelentnosti pre Alzheimerovu chorobu a príbuzné neurodegeneračné poruchy Slovenskej akadémie vied.

Psyche Educa s.r.o.

Je spoločnosťou poskytujúcou komplexné profesionálne služby v oblasti psychologických služieb a v oblasti vzdelávania a organizácie odborných podujatí v neuropsychologickej problematike. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2010. Špecializuje sa na klinickú diagnostiku, neuropsychologickú diagnostiku a rehabilitáciu kognitívnych porúch ako takých. Má rozsiahle kontakty so zahraničnými odborníkmi z oblasti neuropsychológie a spoluzakladala Slovenskú neuropsychologickú spoločnosť.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. APVV je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Výskumný tím

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Po absolvovaní FF UK pracoval ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave. Je profesorom Katedry psychológie FiF UK v Bratislave. Prednáša klinickú psychológiu, psychoterapiu a forenznú psychológiu. Je súdny znalec a odborný garant Ústavu pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii. Pôsobil ako výcvikový lektor v dynamickej psychoterapii a bol predsedom výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Publikuje najmä z oblasti psychopatológie, psychoterapie, forenznej psychológie a epidemiológie. Napísal knihy o Zle i o Humore.

Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Atestovaný klinický psychológ, dlhoročne pôsobí ako pedagóg a výskumník na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave aj ďalších vysokých školách. Je členom viacerých odborných spoločností, odborných rád a komisií. Výskumne sa zaoberá najmä problematikou emócií a ich porúch, ale aj otázke vzťahu normálnej a patologickej štruktúry osobnosti a vybraným otázkam metodológie psychologického výskumu. Je spoluautorom vyše 100 vedeckých a odborných publikácií.

PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Postgraduálne štúdium z klinickej psychológie ukončil na Katedre psychológie FiF UK. V súčasnosti prednáša na Katedre psychológie FiF UK a na Psychiatrickej klinike LF UK a UN Bratislava. Zároveň pracuje ako psychológ na Jednotke intenzívnej psychiatrickej starostlivosti. Výskumne sa zameriava najmä na problematiku sociálnej kognície a jej porúch u pacientov s poruchami schizofrenického spektra a neuropsychológiu. Zároveň sa venuje metodologickým aspektom výskumu v klinickej psychológii.

Mgr. Viera Cviková, PhD.

Mgr. Viera Cviková, PhD.

Pracuje ako odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaujíma sa o oblasť psychoterapie, psychosomatiky a psychológie zdravia. Je autorkou mnohých odborných príspevkov z uvedených oblastí. Venuje sa psychoterapeutickej práci dospelých. Vychádza z hlbinných prístupov v individuálnej a párovej psychoterapii.

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

Psychológiu vyštudoval a následne aj postgraduálne štúdium ukončil na katedre psychológie FFUK, na ktorej pedagogicky a výskumne pôsobí už vyše 30 rokov. Venuje sa problematike kognitívnych procesov, najmä pamäti a pozornosti, experimentálnej psychológii, psychológii osobnostných čŕt a metodológickým aspektom psychologického výskumu. Popri dlhodobom záujme o problematiku výberu zamestnancov sa v poslednom čase sústreďuje aj na metodológiu inovatívnych testovacích postupov v psychológii a využitie moderných technológií v nich.

PaedDr. Mária Čunderlíková

PaedDr. Mária Čunderlíková

Riaditeľka Centra MEMORY, n.o., liečebná pedagogička, odborná garantka poskytovaných služieb a akreditovaných vzdelávacích programov týkajúcich sa predovšetkým kognitívnych tréningov. Spolupracuje s Českou společnosti pro mozkový jogging, Univerzitou tretieho veku UK a Univerzitou tretieho veku STU v Bratislave. Je podpredsedníčkou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a lektorkou odborných seminárov pre pracovníkov inštitucionálnej starostlivosti pre pacientov s demenciou.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Profesionálne sa orientuje na prácu so seniorskou populáciou. Ako psychologička pracuje v Centre MEMORY n.o., v ambulancii klinickej psychológie Môj psychológ a na 2. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Je aj tajomníčkou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Mgr. Simona Krakovská

Mgr. Simona Krakovská

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V praxi sa venuje práci so seniormi, najmä v oblasti prevencie, diagnostiky a terapie kognitívnych porúch. Pôsobí ako psychologička v Centre MEMORY n.o. a realizuje programy stimulácie kognitívnych funkcií pre ľudí s rôznymi problémami v oblasti kognície.

PhDr. Karina Pribišová

PhDr. Karina Pribišová

Absolventka FFUK v Bratislave. Pracuje na Neurologickej klinike UNB a SZU v Bratislave. Je prezidentkou Slovenskej neuropsychologickej spoločnosti. Vo svojej práci sa zaoberá predovšetkým neuropsychologickou diagnostikou a rehabilitáciou u pacientov s rôznou formou mozgových poškodení. V rámci konziliárnych a ambulantných psychologických služieb sa venuje aj iným oblastiam klinickej psychológie (práca s pacientmi po popáleninových traumách, s pacientmi pred transplantáciou pľúc). V oblasti neuropsychológie publikuje a vzdeláva mladšiu generáciu klinických psychológov v rámci pre aj postrgraduálneho vzdelávania.

Mgr. Štefan Vanko, PhD.

Mgr. Štefan Vanko, PhD.

Pracuje ako klinický psychológ na psychiatrickom oddelení, vo svojej súkromnej privátnej praxi ako klinický psychológ, psychoterapeut a dopravný psychológ. Je členom Prezídia Slovenskej komory psychológov, kde vykonáva funkciu viceprezidenta pre legislatívu. Je členom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu, Slovenskej sexuologickej spoločnosti. Vo svojej praxi sa zaoberá neuropsychologickým testovaním, organizáciou odborných seminárov a podujatí, psychoterapiou a psychodiagnostikou.

Mgr. Miroslava Abrahámová

Mgr. Daniel Dančík, BSc.

Mgr. Daniel Dančík, BSc.

Mgr. Daniel Dančík, BSc. pracuje ako psychológ na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Študuje PhD. v odbore klinická psychológia, kde sa špecializuje na využitie mobilných technológií pri zachytávaní prežívania ľudí v ich každodenných podmienkach najmä v kontexte vzťahovej väzby a sociálnych interakcií.

Mgr. Eva Smolejová

Mgr. Eva Smolejová

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia sa venovala deťom s poruchami autistického spektra v DSS Andreas, neskôr dospelým s duševným ochorením v DSS Most a DSS Samária. Výskumne sa počas štúdia zameriavala na deficity vizuálnej pozornosti u pacientov s poruchami schizofrénneho spektra. Aktuálne pokračuje v doktorandskom štúdiu z klinickej psychológie a pracuje ako psychologička v NZZ TREA spol s r.o.

Mgr. Sabine Gergely

Mgr. Sabine Gergely

Absolventka jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje v Centre MEMORY, kde sa popri výskumnej činnosti venuje predovšetkým neuropsychologickej diagnostike.

Mgr. Aneta Svingerová

Mgr. Aneta Svingerová

Je študentkou psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od januára 2017 pôsobí v rehabilitačnom stredisku DSS-Most.

Spolupracovníci

Naše poďakovanie patrí nasledujúcim spolupracovníkom, ktorí sa na realizácii projektu podieľajú:

Mgr. Michaela Babničová

Mgr. Ondřej Bezdíček, PhD.

Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Mgr. Zuzana Droppová

MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

Mgr. art. Silvia Harmadyová

MUDr. Andrea Heretiková Marsalová

Mgr. Zuzana Horňáková

Mgr. Michaela Konečná

MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

MUDr. Mária Králová, PhD.

PhDr. Zita Michlerová

Mgr. Tomáš Nikolai, PhD.

Ing. Radoslav Oršula

Mgr. Ivana Puskeilerová

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

MUDr. Barbora Vašečková