O projekte

04.08.2022 10:57:12

Výskumný projekt Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY má za cieľ posúdiť psychické funkcie ako pamäť, pozornosť, rýchlosť reakcií a podobne, ktoré sa podieľajú na poznávaní a súvisia s bežným fungovaním v rôznych životných situáciách. Na ich hodnotenie sa používajú tzv. neuropsychologické testy. Ide o špeciálne navrhnuté úlohy a jasne definované postupy, ktoré sú testované na jednotlivých osobách spolupracujúcich s administrátorom.

Na Slovensku bolo v minulosti vydaných a štandardizovaných niekoľko neuropsychologických testov. Aktuálne trendy v neuropsychologickom výskume podporujú tvorbu a vývoj flexibilných súborov testov tzv. neuropsychologických batérií, ktoré sú vyvinuté pre pacientov s rôznymi poruchami a ochoreniami. Účelom tvorby takýchto batérií je zoštandardizovať proces hodnotenia, ktorý umožní vzájomné a hlavne dostatočne reliabilné a valídne zhodnotenie stavu kognitívnych (poznávacích) funkcií pacienta. V súčasnosti na Slovensku takáto testová batéria dostupná nie je. Cieľom nášho projektu, ktorý pobeží do roku 2019, je jej zostavenie a overenie.

Výskum bude pozostávať z komplexného psychologického testovania, ktoré sa uskutoční v priebehu jedného stretnutia s účastníkom výskumu v dĺžke trvania približne 2-3 hod, vrátane vyplnenia viacerých psychologických testov zameraných na zistenie úrovne psychických funkcií či o aktuálnom prežívaní účastníka. Počas výskumu nebudú odoberané žiadne biologické materiály ako krv a podobne.

Výsledky testovania budú použité len pre vedecko - výskumné účely a spracované a prezentované anonymne, napríklad na odborných konferenciách a v odborných časopisoch (osobné údaje účastníkov nebudú nikdy zverejnené). Participácia na výskume je dobrovoľná a anonymná. Výskum môžu účastníci kedykoľvek bez udania dôvodu prerušiť a nepokračovať v ňom.

Projekt a výsledky z neho pomôžu pri lepšom porozumení, ako fungujú psychické funkcie a tiež prispeje k zlepšeniu psychologickej diagnostiky.

Hlavný výstup projektu

Hlavný výstup projektu je príručka neuropsychologickej testovej batérie spolu s normami na dospelej slovenskej populácii. Súčasťou je aj dostupný program na automatické vyhodnocovanie testov.

Hajdúk, M., Brandoburová, P., Pribišová, K., Abrahámová, M., Cviková, V., Dančík, D., Gergely, S., Kralovská, S., Málišová, E., Svingerová, A., Heretik, A., ml., & Heretik, A., st. (2021). NEUROPSY štandardizácia neuropsychologickej testovej batérie na dospelej slovenskej populácii. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave.