O projekte

Výskumný projekt Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY má za cieľ posúdiť psychické funkcie ako pamäť, pozornosť, rýchlosť reakcií a podobne, ktoré sa podieľajú na poznávaní a súvisia s bežným fungovaním v rôznych životných situáciách. Na ich hodnotenie sa používajú tzv. neuropsychologické testy. Ide o špeciálne navrhnuté úlohy a jasne definované postupy, ktoré sú testované na jednotlivých osobách spolupracujúcich s administrátorom.

Na Slovensku bolo v minulosti vydaných a štandardizovaných niekoľko neuropsychologických testov. Aktuálne trendy v neuropsychologickom výskume podporujú tvorbu a vývoj flexibilných súborov testov tzv. neuropsychologických batérií, ktoré sú vyvinuté pre pacientov s rôznymi poruchami a ochoreniami. Účelom tvorby takýchto batérií je zoštandardizovať proces hodnotenia, ktorý umožní vzájomné a hlavne dostatočne reliabilné a valídne zhodnotenie stavu kognitívnych (poznávacích) funkcií pacienta. V súčasnosti na Slovensku takáto testová batéria dostupná nie je. Cieľom nášho projektu, ktorý pobeží do roku 2019, je jej zostavenie a overenie.

Výskum bude pozostávať z komplexného psychologického testovania, ktoré sa uskutoční v priebehu jedného stretnutia s účastníkom výskumu v dĺžke trvania približne 2-3 hod, vrátane vyplnenia viacerých psychologických testov zameraných na zistenie úrovne psychických funkcií či o aktuálnom prežívaní účastníka. Počas výskumu nebudú odoberané žiadne biologické materiály ako krv a podobne.

Výsledky testovania budú použité len pre vedecko - výskumné účely a spracované a prezentované anonymne, napríklad na odborných konferenciách a v odborných časopisoch (osobné údaje účastníkov nebudú nikdy zverejnené). Participácia na výskume je dobrovoľná a anonymná. Výskum môžu účastníci kedykoľvek bez udania dôvodu prerušiť a nepokračovať v ňom.

Projekt a výsledky z neho pomôžu pri lepšom porozumení, ako fungujú psychické funkcie a tiež prispeje k zlepšeniu psychologickej diagnostiky.