Výstupy projektu

Informácie o našom projekte odzneli alebo ich nájdete v nasledujúcich zdrojoch:

Publikácie

Pribišová, K. (2016). Klinická psychológia vyššieho veku. In : Anton Heretik sr., Anton Heretik jr. et al. (Eds.)., Klinická psychológia (2. vyd.). Nové Zámky : Psychoprof.

Pribišová, K. (2016). Neuropsychológia. In : Anton Heretik sr., Anton Heretik jr. et al. (Eds.)., Klinická psychológia (2. vyd.). Nové Zámky : Psychoprof.

Hajdúk, M. et al. (2017). NEUROPSY - predstavenie projektu. In : Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika.
http://www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-3-4-2017/povodna-praca/neuropsy-predstavenie-projektu.html

Hajdúk, M., Brandoburová, P., Vanko, Š, Cviková, V., Jakubek, M.1, Heretik Jr., A., Heretik Sr., A. NEUROPSY - predstavenie projektu (2017). Psychiatria – Psychoterapia – Psychosomatika, 24 (3-4), 6-9.

Krakovská, S., Brandoburová, P. (2017). Nástroje hodnotenia subjektívnych sťažností na kogníciu. Psychologica, 46, s. 18-25. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta.

Hajdúk, M. et al. (2018). Sociálna kognícia u pacientov so schizofréniou. In : Československá psychologie, 62 (2), 143-152.

Hajdúk, M., Pečeňák, J. (2018). Kognitívny deficit u pacientov so schizofréniou. In : Československá psychologie, 62 (3), 231-243.

Hajdúk, M., Krajčovičová, D., Zimányiová, M., Kořínková, V., Heretik, A., & Pečeňák, J. (2018). Theory of mind - not emotion recognition - mediates the relationship between executive functions and social functioning in patients with schizophrenia. Psychiatria Danubina, 30(3), 292–298. https://doi.org/10.24869/psyd.2018.292

Straková, A., Forgáčová, Ľ., & Hajdúk, M. (2018.). Tendencia k unáhleným záverom a perzekučné bludy. Psychiatria - Psychoterapia - Psychosomatika, 25(3), 14 - 19.

Vašečková, B., & Hajdúk, M. (2018). Využitie dotazníka PDQ-D na meranie zmien kognitívnych funkcií u pacientov s depresiou. Psychiatria pre prax, 19(4), 140–142.

Abrahámová, M., Brandoburová, P., Heretik, Jr., A., & Smolejová, E. (2018). Možnosti využitia pripravovanej batérie NEUROPSY pri diferenciálnej diagnostike rôznych etiológií demencie a ľahkej kognitívnej poruchy. Psychologica, 47, 4–11.

Smolejová, E., Brandoburová, P., Heretik, Jr., A., & Abrahámová, M. (2018). Možnosti využitia pripravovanej batérie NEUROPSY pri diferenciálnej diagnostike depresie a ľahkej kognitívnej poruchy. Psychologica, 47, 98–104.

Smolejová, E., Heretik, Jr., A., Vašečková, B., Králová, M., & Hajdúk, M. (2018). Kognitívne funkcie pri depresii – „horúca kognícia“ alebo „kognitívny deficit“? Psychiatria ~ Psychoterapia ~ Psychosomatika, 25(3), 9–13.

Gergely, S. (2018). Kognitívny skríning vo vyššom veku (diplomová práca). Školiteľ : M. Hajdúk.

Hutirová, K. (2017). Rey Osterriethova figúra: vplyvy na výkon a jeho súvislosti v neklinickej vzorke (diplomová práca). Školiteľ : M. Jakubek.

Konečná, M. (2017). Rey Osterriethova figúra (bakalárska práca). Školiteľ : M. Jakubek.

Marciová, D. (2018). Vplyv negatívnej afektivity na výkon v testoch pamäti. (diplomová práca). Školiteľ : A. Heretik jr.

Pillárová, Z. (2018). Vplyv negatívnej afektivity na výkon v rôznych kognitívnych úlohách v testovej batérii Neuropsy (diplomová práca). Školiteľ : A. Heretik jr.

Rumanská, L. (2018). Depresia a úzkosť u ľudí vyššieho veku. (diplomová práca). Školiteľ : V. Cviková.

Svingerová, A. (2018). Schizotypia a kognitívne funkcie v neklinickej vzorke (diplomová práca). Školiteľ : M. Hajdúk.

Heretik, A., st., Heretiková Marsalová, A., Smolejová, E., Vašečková, B., Cviková, V., Abrahámová, M., Heretik, A., ml., Hajdúk, M. (2019). Kognitívne funkcie a depresia vo vyššom veku: Údaje zo štúdie NEUROPSY. Psychiatria - Psychoterapia - Psychosomatika, 26(4), 6 - 9.

Zimányiová, M., Hajdúk, M., Heretik, A., Krajčovičová, D., & Pečeňák, J. (2019). Neurokognícia a funkčná kapacita ako prediktory psychosociálneho fungovania u pacientov so schizofréniou. Česká a Slovenská psychiatria. 115(3): 101–107.

Špringelová, D., Petrovič, J., Hajdúk, M., PhD.1,2, Rybecká, T. Janíková, E., Heretik, A. (2019). Možnosti diagnostiky kognitívneho deficitu u pacientov so schizofréniou pomocou testov zo slovenskej neuropsychologickej batérie NEUROPSY Psychiatria pre prax, 2019;20(3).

Hajdúk, M., Brandoburová, P., Pribišová, K., Abrahámová, M., Cviková, V., Dančík, D., Gergely, S., Kralovská, S., Málišová, E., Svingerová, A., Heretik, A., ml., & Heretik, A., st. (2021). NEUROPSY štandardizácia neuropsychologickej testovej batérie na dospelej slovenskej populácii. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave.

Abrahámová, M., Smolejová, E., Dančík, D., Pribišová, K., Heretik, A., & Hajdúk, M. (2020). Normative data for the Slovak version of the Frontal Assessment Battery (FAB). Applied Neuropsychology: Adult, 1–6. https://doi.org/10.1080/23279095.2020.1748031

Málišová, E., Dančík, D., Heretik, A., Abrahámová, M., Krakovská, S., Brandoburová, P., & Hajdúk, M. (2021). Slovak version of the Trail Making Test: Normative data. Applied Neuropsychology: Adult, 1–8. https://doi.org/10.1080/23279095.2021.1890596

Účasť na konferenciách

Heretik st., A., Hajdúk, M. , Jakubek, M., Brandoburová, P. (2016). Neuropsychologická batéria NEUROPSY : predstavenie projektu. 21.-23.09.2016, Bratislava, V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a 25. Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016. Publikované v Book of Abstracts.

Brandoburová, P., Adamovičová, S., Jakubek, M. (2016). Projekt štandardizácie neuropsychologickej batérie NEUROPSY. 22.-23.09.2016, Bratislava, Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby. Publikované v Book of Abstracts.

Brandoburová, P., Heretik st., A., Hajdúk, M. (2016). Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY. 22.10.2016, Praha, Stárnutí. Publikované v Book of Abstracts. Udelená cena Alzheimer nadační fond

Hajdúk, M. (2016). Ľahká kognitívna porucha (MCI). Neuropsychologická diagnostika. 01.12.2016, Bratislava, Gerontopsychiatrická konferencia. Publikované v Book of Abstracts.

Krakovská, S., Brandoburová, P., Čunderlíková, M. (2017). Example of good practice in the system of dementia diagnosis: From screening towards complex neuropsychological assessment. 15.- 16.03.2017, Bratislava, Konferencia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o interdisciplinárnych inováciách v zdravotnej starostlivosti IHCO 2017. Publikované v Book of Abstracts.

Brandoburová, P., Krakovská, S. (2017). The barriers to the early diagnosis of dementia in Slovakia. 29.03.-02.04.2017, Viedeň, The 13th International Conference on Alzheimer´s & Parkinson´s Disease. Publikované v Book of Abstracts.

Krakovská, S., Brandoburová, P. (2017). Posudzovanie osobnosti a nekognitívnych symptómov v kontexte neuropsychologického vyšetrenia. 19.-21.04.2017, Praha, VII. konference Neuropsychiatrického fóra. Publikované v Book of Abstracts.

Krakovská, S., Brandoburová, P. (2017). Early symptoms of dementia: neuropsychological perspective. 24.-26.05.2017, Smolenice , Current status of experimental neuroimmunology in Slovakia. Publikované v: FILIPČÍK, Peter - ČENTE, Martin. Current Status of Experimental Neuroimmunology in Slovakia. Dunajská Lužná : AHO5 : Institute of Neuroimmunology, Slovak Academy of Sciences, 2017.

Brandoburová, P., Krakovská, S. (2017). Neuropsychology as the part of dementia diagnostic in Slovakia. 24.-26.05.2017, Smolenice, Current status of experimental neuroimmunology in Slovakia. Publikované v: FILIPČÍK, Peter - ČENTE, Martin. Current Status of Experimental Neuroimmunology in Slovakia. Dunajská Lužná : AHO5 : Institute of Neuroimmunology, Slovak Academy of Sciences, 2017.

Svetský, V., Heretik, A. jr. (2017). The relationship between temperament & character personality traits and eye movements: Exploratory analysis using frequentist and bayesian statistical data analysis. 22.-23.08.2017, Amsterdam, Theory and Practice of Bayesian Hypothesis Testing: A JASP Workshop.

Brandoburová, P., Hajdúk, M. (2017). Neuropsychologický profil pacientov so sclerosis multiplex. 21.09.-22.09.2017, Levoča, IX. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči. Publikované v Book of Abstracts.

Brandoburová P, Hajdúk M., Petrleničová D. (2017). Neuropsychologický profil pacientov so sclerosis multiplex. 26.09.2017, Bratislava, Biologická liečba v teórii a praxi IV. Publikované v Book of Abstracts.

Brandoburová, P., Krakovská, S. (2017). Slovak version of EMQ and MMQ: preliminary findings. 02.10.-04.10.2017, Berlin, Alzheimer Europe Conference. Publikované v Book of Abstracts.

Krakovská, S., Brandoburová, P. (2017). Memory complaints in older age: from theory to assessment. 02.10.-04.10.2017, Berlin, Alzheimer Europe Conference. Publikované v Book of Abstracts.

Brandoburová, P., Hajdúk, M., Cviková, V., Heretik, A. (2017). Neurokognitívne koreláty depresie vo vyššom veku. 19.-21.10.2017, Bratislava, 17. Česko – Slovenský Psychiatrický zjazd. Publikované v Book of Abstracts.

Smolejová, E., Heretik, A., jr., Svetský, V., Bieliková, M. (2017). Špecifiká očných pohybov u pacientov so schizofréniou počas vizuálneho spracovania Rorschachovho testu. 19.-21.10.2017, Bratislava, 17. Česko – Slovenský Psychiatrický zjazd. Publikované v Book of Abstracts.

Brandoburová, P., Hajdúk, M. (2017). Neuropsychologické vyšetrenie pacientov so sklerózou multiplex. 22 - 25. 11. 2017, Brno, 31. český a slovenský neurologický sjezd 29. česko-slovenský epileptologický sjezd, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Supplementum 2, (80) 1802-4041.

Abrahámová, M., Brandoburová, P., Heretik jr., A., Smolejová, E. (2017). Možnosti využitia pripravovanej batérie Neuropsy pri diferenciálnej diagnostike rôznych etiológií demencie a ľahkej kognitívnej poruchy. 29. 11. 2017, Bratislava, Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Publikované v Book of Abstracts.

Heretik, A. st. (2017). Aktuálne trendy v klinickej neuropsychológii na Slovensku. 29. 11. 2017, Bratislava, Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Publikované v Book of Abstracts.

Jakubek, M., Babničová, M., Hajduk, M., Brandoburová, P. (2017). Vplyv nosenia okuliarov na výkon vo vybraných skúškach batérie Neuropsy - predbežné zistenia. 29. 11. 2017, Bratislava, Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Publikované v Book of Abstracts.

Krakovská, S., Brandoburová, P., Jakubek, M., Cviková, V., Heretik sr., A. (2017). Sebaposúdenie pamäti vo vyššom veku. 29. 11. 2017, Bratislava, Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Publikované v Book of Abstracts.

Smolejová, E., Brandoburová, P., Heretik jr., A., Abrahámová, M. (2017). Možnosti využitia pripravovanej batérie Neuropsy pri diferenciálnej diagnostike depresie a ľahkej kognitívnej poruchy. 29. 11. 2017, Bratislava, Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Publikované v Book of Abstracts.

Brandoburová, P. & Pribišová, K. (2018). Ako sa darí neuropsychológii na Slovensku. 22.-23.03.2018, Ružomberok, NeuroRehab 2018 – VIII. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres. Publikované v Book of Abstracts.

Krakovská, S. (2018). Skúsenosti s neurorehabilitáciou v Centre MEMORY, n.o. 22.-23.03.2018, Ružomberok, NeuroRehab 2018 – VIII. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres. Publikované v Book of Abstracts.

Hajdúk, M., Klein, H., Bass, E., & Pinkham, A. (2018). S90. Implicit Processing of Bodily Emotions in Schizophrenia. 04.-08.04.2018, Florencia, Schizophrenia International Research Society. Publikované v Book of Abstracts.

Brandoburová, P., Hajdúk, M., Kušnírová, A., Straka, I. & Košutzká, Z. (2018). Sociálna kognícia u pacientov s extrapyramídovými ochoreniami. 25.-27.04. 2018, Praha, VIII. Konference Neuropsychiatrického fóra. Publikovné v Book of Abstracts,

Straka, I., Brandoburová, P., Kušnírová, A., Lašák, M., Hajdúk, M., Valkovič, P. & Košutzká, Z. (2018). Sociálna kognícia u pacientov s Parkinsonovou chorobou: pilotná štúdia. 7.-9.6.2018, Bratislava, 6. Neuropsychiatrický kongres. Publikovné v Book of Abstracts.

Brandoburová, P., Hajdúk, M., Kušnírová, A., Straka, I., Lašák, M., Košutzká, Z. & Valkovič, P. (2018). Facial and body emotion recognition in Parkinson’s disease: preliminary results. 16.-19.06.2018, Lisabon, 4th Congress of the European Academy of Neurology. Publikovné v Book of Abstracts.

Abrahámová, M., Krakovská, S., Smolejová, E., Svingerová, A., Gergely, S., Jakubek, M., Brandoburová, P. (2018). Subjective memory assessment and its relationship to cognitive functioning and negative affectivity in older age. 18.-20.07.2018, Praha, Mid-Year Meeting of International Neuropsychological Society. Publikované v Book of Abstracts.

Brandoburová, P., Hajdúk, Krakovská, S., Heretik, A. jr., Cviková, V., Smolejová, E. & Abrahamová, M. (2018). Negative affectivity and somatic symptoms and their associations with cognitive functioning in older age. 18.-20.07.2018, Praha, Mid-Year Meeting of International Neuropsychological Society. Publikované v Book of Abstracts.

Krakovská, S., Brandoburová, P. (2018). Utility of neuropsychological assessment in evaluation of cognitive stimulation therapy. 18.-20.07.2018, Praha, Mid-Year Meeting of International Neuropsychological Society. Publikované v Book of Abstracts.

Abrahámová, M., Svingerová, A., Smolejová, E., Brandoburová, P., Krakovská, S., Cviková, V., … Hajdúk, M. (2018). Dark five personality traits and its relationship to cognitive functioning among healthy adults. 05.-08.09.2018, Viedeň, European Student Conference on Behaviour & Cognition. Publikované v Book of Abstracts.

Hajdúk, M., Košutzká, Z., Králová, M., Pečeňák, J., Valkovič, P., & Cséfalvay, Z. (2018). Visual and Verbal Theory of Mind and Neurocognitive Impairment in Schizophrenia and Parkinson’s Disease. 20.-23.09.2018, Indianapolis, 32. Annual Meeting of Society for Research in Psychopathology. Publikované v Book of Abstracts.

Abrahámová, M., Brandoburová, P., Krakovská, S., Hajdúk, M. (2018). Efekt primárnosti a novosti ako prediktor kognitívneho výkonu u seniorov. 19.-20.10. 2018, Praha, Stárnutí. Publikované v Book of Abstracts.

Abrahámová, M. Krakovská, S., Brandoburová, P., Smolejová, E. Heretik, A. ml. (2018). Využitie skríningových testov kognície pri diagnostike ľahkej kognitívnej poruchy – kvalitatívny prístup. 28.11. - 1.12. 2018, Martin, 32. Slovenský a Český Neurologický zjazd. Publikované v Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Supplementum 2, (81) 1802-4041.

Heretik, A., st., Heretiková Marsalová, A., Smolejová, E., Vašečková, B., Cviková, V., Abrahámová, M., Heretik, A., ml. (2019). Kognitívne funkcie u ľudí s depresiou. 30.05.- 01.06.2019, Piešťany, 7. Konferencia o biologickej psychiatrii, Slovenský lekár. Suplementum 42 (28), 16-16.

Hajdúk, M. (2019). Clinical Utility of Slovak Version of Montreal Cognitive Assessment in Detection of MCI in Well-Educated Older People . 05.-08.06. 2019, Chicago, Annual AACN conference and workshops of the American Academy of Clinical Neuropsychology (AACN). Publikované v Book of Abstracts.

Heretik, A., ml., Hajdúk, M., Petrovič, J., Špringelová, D., Smolejová, E., Heretik st., A. (2019). Možnosti diagnostiky kognitívneho deficitu u pacientov so schizofréniou pomocou testov zo slovenskej neuropsychologickej batérie NEUROPSY. 25.-27.09.2019, Brno, 18. Česko-Slovenský psychiatrický zjazd. Publikované v Book of Abstracts.

Hajdúk, M. (2019) Využitie neuropsychologickej batérie NEUROPSY pri diagnostike kognitívneho deficitu pri neurodegeneratívnych ochoreniach. 18.-19.10. 2019, Bratislava, Neurogénne poruchy komunikácie - Konferencia Slovenskej Asociácie Logopédov. Publikované v Book of Abstracts.

Heretik, A. sr., Heretiková Marsalová, A., Smolejová, E., Vašečková, B., Cviková, V., Abrahámová, M., Heretik, A. jr., Hajdúk, M. (2019). Depression, anxiety and somatic symptoms in older age: associatuons with cognition. 14.-16.11.2019, Londýn, 10th Conference oh the International Society for Affective Disorders. Publikované v Book of Abstracts.

Popularizačné aktivity

26.09.2016 : Prezentácia projektu študentom psychológie. Anton Heretik st., Michal Hajdúk, Simona Adamovičová. Bratislava, Katedra psychológie FIF UK.

29.09.2016 : Prezentácia projektu študentom psychológie. Martin Jakubek, Petra Brandoburová. Bratislava, Katedra psychológie FIF UK.

30.09.2016 : Prezentácia projektu klinickým psychológom. Štefan Vanko. Bratislava

30.09.2016 : Verejná diskusia Neuropsychológia - ako psychológovia vyšetrujú mozog a jeho funkcie. Anton Heretik st., Michal Hajdúk, Karina Pribišová, Petra Brandoburová. Bratislava, V-klub.

30.09.2016 : Vedecký stánok Otestujte si kogníciu!. Michal Hajdúk, Martin Jakubek, Petra Brandoburová, Simona Adamovičová, študenti Katedry psychológie. Bratislava, Stará tržnica, Noc výskumníkov 2016 .

20.10.2016 : Prezentácia projektu študentom Univerzity tretieho veku UK. Petra Brandoburová. Bratislava.

14.03.2017 : Prezentácia projektu návštevníkom podujatia Deň otvorených dverí Centra Memory n.o. Petra Brandoburová, Simona Krakovská. Bratislava.

16.03.2017 : Prezentácia projektu seniorom v zariadení Domov pri kríži. Simona Krakovská. Bratislava.

03.05.2017 : Článok "Vedci vyvíjajú slovenské neuropsychologické testy". Dostupné na :
http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedci-vyvijaju-slovenske-neuropsychologicke-testy

07.06.2017 : Prezentácia projektu seniorom v zariadení Domov jesene života. Simona Krakovská. Bratislava.

16.06.2017 : Článok "Centrum Memory hľadá ľudí do projektu Neuropsy!". Petržalské noviny

21.06.2017 : Článok "Ako psychológovia odhaľujú tajomstvá nášho mozgu?" Malacký hlas.

25.08.2017 : Článok "Zapojte sa do projektu Neuropsy!". Petržalské noviny.

8.9.2017 : Prezentácia pre klinických psychológov na seminári dopravnej psychológie. Štefan Vanko. Bratislava.

17.10.2017 : Článok "Zapojte sa do projektu Neuropsy". Považskobystrické novinky.

18.10.2017 : Článok "Chcete pomôcť psychológom a zabaviť sa?". Bratislavské noviny.

29.11.2017 : Článok "Využite možnosť bezplatného testovania pamäti a iných poznávacích funkcií". Cíferpress.

XI/2017 : Článok "Slovenskí psychológovia testujú pamäť ľudí po celom Slovensku". Pezinčan.

02.11.2018 : Článok "Zhoršenie pamäti nie je príznak iba Alzheimerovej choroby". Dostupné na: http://vedanadosah.cvtisr.sk/michal-hajduk-zhorsenie-pamati-nie-je-priznak-iba-alzheimerovej-choroby

06.11.2018 : Článok "Venujem sa práci s ľuďmi vo vyššom veku." Dostupné na:
http://vedanadosah.cvtisr.sk/petra-brandoburova-venujem-sa-praci-s-ludmi-vo-vyssom-veku